<

Tübanın Düşünce Özgürlüğü ile İlgili Görüşü

Tübanın Düşünce Özgürlüğü ile İlgili Görüşü

Ortaçağ Avrupasında yüzyıllarca süren bir dönem boyunca insan aklı zincire vurulmuş, düşünce köle yapılmış ve dolayısıyla bilimde gelişme sağlanamamıştır. Onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda ortaya çıkan hümanist akım, aklın özgürlüğe kavuşmasında ve bilimde önemli gelişmeler sağlanmasında büyük ölçüde etkili olmuştur.
I. Genel Olarak
Düşünce özgürlüğü, insanın serbest şekilde bilgiye ve düşünceye ulaşabilmesini, düşünce ve kanaatlerinden dolayı suçlanmamasını, düşünce ve kanaatlerini serbest şekilde açıklayabilmesini, savunabilmesini ve başkalarına ulaştırabilmesini ifade eder.
İnsanın diğer özgürlükleri kavrayıp gerçekleştirebilmesi açısından taşıdığı önem gözönüne alınarak, düşünce özgürlüğüne diğer özgürlüklere nazaran daha üstün ve ayrıcalıklı bir yer verilmiştir. Batı düşüncesi, herhangi bir doktrinin toplumun yerleşik değerlerine ters düşse bile tam bir özgürlük ortamı içinde tartışılması hakkını kabul etmiştir. Dolayısıyla, düşünce özgürlüğünün sınıflandırılması, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, ancak sınırlamayı haklı kılabilecek bir nedene dayanması halinde kabul edilebilir.
Batı ülkelerinde yaygın uygulamaya göre, düşüncenin açıklanmasının açık ve yakın bir tehlike oluşturup oluşturmadığı dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyişle, bir fikrin, bir düşüncenin soyut çerçevede açıklanması, düşünceyi ifade özgürlüğü içinde kabul edilmek gerekir. Buna karşın, ifade edilen düşünce açık ve somut bir tehlike yaratıyorsa, devlet bu düşünceyi önlemekte haklıdır. Daha da açıkça ifade etmek gerekirse, çoğulcu demokratik bir toplumda, faşist, ayırımcı ifadeler ile savaş kışkırtıcılığının, şiddete ve suç işlemeye tahrik fiillerinin ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmemesi gerektiği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Hakaret, sövme, iftira fiillerinin, düşünceyi ifade özgürlüğünün sınırı dışında kaldığı, küçüklerin ahlakını bozucu yayınlarla pornografik yayınların da ifade özgürlüğü ayrıcalığından istifade edemeyeceği kabul edilmiştir.
II. Uluslararası Hukukta Durum
Türkiye nin de taraf olduğu Avrupa Konseyi "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşme"nin 10 uncu maddesine göre,
1. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaatlere sahip olma özgürlüğünü ve kamu makamlarının müdahalesi ve ülke sınırları sözkonusu olmaksızın haber ve fikir alma ve verme özgürlüğünü de içine alır. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini izne tabi tutmalarına engel değildir.
2. Bu özgürlüklerin kullanılması, görev ve sorumlulukları da içerdiğinden, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, asayişsizliğin veya suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın korunması, başkalarının şöhert veya haklarının korunması, sır olarak tevdi edilmiş bilgilerin açıklanmasının önlenmesi veya yargı organının otorite veya tarafsızlığının korunması amaçlarıyla, kanunla belirlenen ve demokratik bir toplumda gerekli olan formalitelere, şartlara, sınırlamalara ve cezalara tabi tutulabilir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Divanı, çeşitli kararlarında maddenin 22 inci fıkrasında sayılan değerlerin korunabilmesinin neyi gerektirdiği konusunda devletlere oldukça geniş bir takdir hakkı tanımışlardır. Öte taraftan sözleşmenin 17 inci maddesine göre ilgili sözleşmenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, gruba veya kişiye ilgili sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına veya burada öngörülenden daha geniş ölçüde sınırlandırılmasına yönelik bir faaliyete girişme veya bir eylemde bulunma hakkını sağladığı şeklinde yorumlanamaz.
III. Türk Anayasasındaki Durum
1982 T.C. Anayasasının " düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü" ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili 13 üncü ve 26 ıncı maddeleri ile sözleşmenin 10 uncu maddesi karşılaştırıldığında, büyük ölçüde bir paralellik göze çarpmaktadır. Buna karşılık 1982 Anayasasının 26 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ve düşüncelerin açıklanmasında ve yayılmasında belli bir dilin kullanılmasının kanunla yasaklanabilmesine izin veren hükmün, sadece Avrupa Sözleşmesiyle değil, çağdaş demokrasinin hiçbir ilkesi ile bağdaıtırılmasına imkan yoktur. Burada sözkonusu olan kanuni yasak, Terörle Mücadele Kanunu ile kaldırılmış olmakla birlikte, böyle bir yasağın ilerde tekrar konulabilmesine imkan verecek olan sözkonusu Anayasa hükmünün de kaldırılmasında zorunluluk vardır.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanın kararlarında, özgürlükleri sınırlama sebeplerinin yorumu konusunda devletlere genişçe bir takdir hakkı tanınmış olması, elbette bu takdir hakkının sınırsız olduğu anlamına gelmez. Devletlerin takdir hakkı, demokratik toplumun gerekleri kavramı çerçevesinde yorumlanmak zorundadır. Divan, düşünce özgürlüğü ile demokratik toplumun gerekleri kavramı arasındaki ilişkiyi şöyle vurgulamıştır.
"İfade özgürlüğü, sadece hoşa giden ya da insanları tedirgin etmeyen veya kaygısızlıkla karşılanan "haber" veya "fikirler" için değil, Devleti veya halkın herhangi bir kesimini inciten, şoka sokan veya rahatsız eden haber veya fikirler için de sözkonusudur. "Demokratik toplum un olmazsa olmaz şartlarını oluşturan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gerekleri bunlardır."
Türkiye nin ifade özgürlüğüne ilişkin uygulamalarıyla Avrupa Konseyi ilkeleri arasında uyum sağlanabilmesi için, bir yandan ifade özgürlüğüne ilişkin çeşitli kanunların "demokratik toplumun gerekleri" kriterine uygun şekilde gözden geçirilmesi, diğer yandan başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere yargı organlarının, kararlarında bu kriteri temel almaları gereklidir.
IV. Diğer Kanunlardaki Durum
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2098 sayılı Dernekler Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 5680 sayılı Basın Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gibi kanunlar demokrasiyi olduğu kadar, doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde bilgi edinme, tek başına veya başkalarıyla birlikte bunları açıklayabilme, savunabilme ve yayabilme özgürlüğünü de sınırlandırıcı hükümleri ihtiva etmektedir. Çoğulcu-özgürlükçü demokratik ülkelerin mevzuatında belli bir görüşü, ideolojiyi, doktrini veya siyasal sistemi savunmak, yaymak veya başkalarına benimsetmeye çalışmak biçimindeki düşünce suçlarına veya propaganda suçlarına artık yer verilmemektedir. Oysa, yukarıda ifade edildiği gibi, mevzuatımızda bu tür fiileri suç sayan ve cezalandıran hükümlere hala rastlanmaktadır.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu nda yer alan ve düşünce özgürlüğünü sınırlandıran 140, 141, 142 ve 163. Maddelerini ve düşüncenin ifade ediliş biçimini sınırlayan 3932 sayılı Türkçe den Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırarak, düşünce özgürlüğü önündeki engellerin giderilmesi konusunda önemli bir mesafe alınmasını sağlamıştır. Ancak, anılan Kanunla düşünce özgürlüğü bakımından başka engeller getirilmiştir. Gerçekten de sözkonusu Kanunun 8 inci maddesi ile Türk Ceza Kanunu nun ilga edilen 142. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan "milli duyguları yok etmek veya zayıflatmak için" propaganda yapmak fiili daha da belirsiz bir tanımla suç olarak öngörülmüştür. Buna göre, "hangi yöntem, maksat ve düşünce ile olursa olsun devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propaganda" yapmak suçtur.
Görüldüğü üzere burada giderek benimsenen "açık ve yakın tehlike" ölçütü veya benzeri ölçütler nazara alınmaksızın "hangi yöntem, maksat ve düşünce ile olursa olsun" propaganda yapmak fiili cezalandırılmaktadır. Maddenin bu düzenleniş biçimi ile belli düşünce ve ideolojilerin propagandasını yasaklamakla kalmadığı, ayrılıkçılık noktasına varmayan düşünce açıklamalarını olduğu kadar, bazı konularda bilimsel araştırma yapmak veya haber vermek haklarını da ciddi şekilde sınırladığı kuşkusuzdur.
Mevzuatımızda var olan ve düşünce özgürlüğünü doğrudan sınırlayan, hükümler bunlardan ibaret değildir. Türk Ceza Kanunu nun memleketin güvenliği konusunda tehlike oluşturacak şekilde makale neşretmeyi cezalandıran 155. Maddesinde "Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi ni, Hükümetin Manevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin Askeri veya Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini veya Adliye nin Manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif etmeyi" cezalandıran 159. Maddesinde, "halkı kanunlara itaatsizliğe, kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi" cezalandıran 312. Maddesinde yer alan hükümler de, düşünceyi açıklama özgürlüğünü sınırlayacak esnekliktedirler veya en azından çoğu kez bu şekilde yorumlanıp uygulanmaktadırlar.
Başlıcalarına işaret edilen bu düşünce suçları, insanı ve insan aklını dışlamakla kalmamakta, ayrıca bu suçların düzenlenmesindeki belirsizlikler, suç olanla meşru olanı birbirinden ayırmayı güçleştirmekte, böylece Anayasanın 38. Maddesinde ve Ceza Kanunu nun 1. Maddesinde hükme bağlanan "suç ve cezaların kanuniliği" ilkesini ihlal etmekte, uygulamada eşitsizliklere, hatta keyfiliklere yol açabilmektedir. Haber Kaynağı tuba.gov.tr Düşünce özgürlüğü ve Hakaret Eklenme Tarihi : 17/02/2011Düşünce özgürlüğü ve Hakaret

Düşünce özgürlüğü ve Hakaret

Kimi toplumsal olaylar, terörizmin yıkıcı sonuçları, Batıda ve Doğuda düşünce özgürlüğünün yasallık ve meşruluk sınırlarını yeniden düşünmeye itmiştir.(wikipedia)... Hakaret, dünyanın birçok ülkesinde suç olarak nitelenmiş ve kanunlarla düzenlenmiştir.(turkhukuksitesi)... Egemen Bağış, Avrupa nın Türkiye yi sıkça eleştirdiği basın özgürlüğü konusun... Eklenme Tarihi : 06/05/2012


HABERİ OKU Atatürk olmasaydı babanız belli olmayacaktı

Atatürk olmasaydı babanız belli olmayacaktı

Eklenme Tarihi : 06/05/2012 gazete2023.com
HABERİ OKU Fazıl Say hangi kerhanede dünyaya geldi ?

Fazıl Say hangi kerhanede dünyaya geldi ?

Eklenme Tarihi : 06/05/2012 haber3.com
HABERİ OKU Fazıl Say dan İslama çirkin saldırı

Fazıl Say dan İslama çirkin saldırı

Eklenme Tarihi : 06/05/2012 haber3.com

Hakaret ve küfür listesi

( 21/08/2011 ) ( arsiv.ntvmsnbc.com )

Chpden mahkemeye hakaret

( 09/08/2011 ) ( samanyoluhaber.com )

80 yıl önce sansürlenen Atanın mektubu bulundu

( 20/06/2011 ) ( cnnturk.com )

Bahçeli millete hakaret eden vekili Mhp yönetimine aldı

( 20/06/2011 ) ( medyarazzi.com )

Chpden Peygamberimize hakaret

( 17/06/2011 ) ( bugun.com.tr )

Sözcü Gazetesinden skandal başlık

( 16/06/2011 ) ( secim2011.samanyoluhaber.com )

Starın dizisi Geniş Aile, Fatiha Suresiyle dalga geçti

( 13/06/2011 ) ( haberaktuel.com )

Chp.org.tr küfür yayınına geçti

( 08/06/2011 ) ( medyarazzi.com )

Kırcadan Ajda Pekkana Ağır Hakaret

( 04/06/2011 ) ( kralmagazin.aktifhaber.com )

Yalakalık değil, duygu fışkırması yaşamış!

( 04/06/2011 ) ( haber.gazetevatan.com )

Uğur Dündardan Ajda Pekkana Hakaret

( 04/06/2011 ) ( ilkelihaber.com )

İslamiyete hakaret eden Chpliler listesi

( 02/06/2011 ) ( samanyoluhaber.com )

Özkök, mini etekle namaz, türbanla şarap istedi!

( 29/05/2011 ) ( cafesiyaset.com )

Genç Mustafa ya hakaret davası

( 20/05/2011 ) ( sabah.com.tr )

Sinir Bozucu Ayet, Son Moda Başörtüsü!!!

( 18/05/2011 ) ( haber365.com )

Karikatür dergisinden Kurana hakaret

( 09/05/2011 ) ( haberayna.com )

Kılıçdaroğlu Allaha dil mi uzattı?

( 06/05/2011 ) ( haber.ekolay.net )

Mukaddese hakaret sınır tanımadı

( 29/04/2011 ) ( stargazete.com )

Kabahat o dönek solcuların

( 27/04/2011 ) ( haberturk.com )

Bir Fransıza yapılacak en büyük hakaret

( 15/04/2011 ) ( haber1.com )

Günaydan tiyatroda hakaret iddiasına yanıt: Densizlik!

( 15/04/2011 ) ( medyafaresi.com )

Önce Türklere hakaret etti sonra ödül verdi

( 08/04/2011 ) ( dunya.milliyet.com.tr )

Zeki Alasyadan Şok Eden Namaz Sözü

( 05/04/2011 ) ( haberler.com )

Çarkçı Kemal için 2 yıl hapis isteniyor

( 05/04/2011 ) ( istanbulhaber.com.tr )

Gürsel Tekinden ekranda yavşak şoku!

( 27/03/2011 ) ( gazeteciler.com )

Ahmet Şık ın kitabı örgütsel doküman mı?

( 25/03/2011 ) ( haber.gazetevatan.com )

Mahkeme: O kitap taslağı bir örgüt yayını, toplayın

( 25/03/2011 ) ( stargazete.com )

Meşru ve doğru düşünce

( 16/03/2011 ) ( zaman.com.tr )

Kahraman sendikacı bir anda yalaka oldu

( 13/03/2011 ) ( toplumsalhafiza.com )

Basın özgürlüğü olmadan düşünce özürlüğü olmaz

( 09/03/2011 ) ( milligazete.com.tr )

Faşist çıkışlarıyla bilinen Mine Kırıkkanat Vatan dan kovuldu!

( 09/03/2011 ) ( medyasavar.com )

Fatih Altaylı, Teke Tek programında tepki gönderen izleyicilere ağır sözlerle hakaret etti

( 01/03/2011 ) ( internethaber.com )

Yine Özdemir İnce! Yine Hakaret!

( 26/02/2011 ) ( analizmerkezi.com )

Penguene bir suç duyurusu daha!

( 23/02/2011 ) ( ihlas.net.tr )

Prof. Yayla: Düşünce Özgürlüğü Olmadıkça İfade Özgürlüğü de Olamaz

( 22/02/2011 ) ( haberajans.com )

1 günde 23 gazeteci 19 ayrı davada yargılandı

( 20/02/2011 ) ( bugun.com.tr )

Gazetecilik değil, kin ve nefret üreten bir site

( 20/02/2011 ) ( zaman.com.tr )

Kanuni, Atatürk ve Said-i Nursi

( 19/02/2011 ) ( stratejikboyut.com )

Milliyetin Küstah yazarından millete hakaret

( 19/02/2011 ) ( birdunyabilgi.net )

Özgürlük sorumluluktur

( 19/02/2011 ) ( yenisafak.com.tr )

Prof. Çekere öfke giderek büyüyor

( 19/02/2011 ) ( hurriyet.com.tr )

Trenden kaçan oğlan Erzurumluyu kızdırdı

( 19/02/2011 ) ( pressturk.com )

Düşünceye atılan bombalar

( 19/02/2011 ) ( zaman.com.tr )

Odatvden 2010 model Ergenekon dökümanı çıktı

( 19/02/2011 ) ( stargazete.com )

Abd elçisi ilk sözüyle kızdırdı

( 19/02/2011 ) ( radikal.com.tr )

Önder Savdan hac savunması

( 19/02/2011 ) ( bugun.com.tr )

Soner Yalçın suçsuz mu?

( 17/02/2011 ) ( aksam.com.tr )

Başmüzakereci Egemen Bağış Basın özgürlüğü ve hakaret özgürlüğü karıştırılmamalı

( 17/02/2011 ) ( euractiv.com.tr )

Penguen özür diledi

( 17/02/2011 ) ( ntvmsnbc.com )

İnanca karşı hakaret ifade özgürlüğü mü?

( 17/02/2011 ) ( adanahaber.com )

Baruter ilk değil: Dini dogmaya dokunan linç ediliyor

( 17/02/2011 ) ( haber.sol.org.tr )

301 Yetmez, En Az 14 Madde Özgürlüğe Engel

( 17/02/2011 ) ( bianet.org )

Cumhuriyetin terör aygıtı: İstiklal Mahkemeleri

( 17/02/2011 ) ( derindusunce.org )

İslam, Muhammedin icadı

( 17/02/2011 ) ( belgehaber.com )

Atatürke hakaret etmek düşünce özgürlüğü mü?

( 17/02/2011 ) ( internetgazete.com )

İfade özgürlüğü, hakaret özgürlüğü değil

( 17/02/2011 ) ( tumgazeteler.com )

Peygambere Hakarete Cezayı Kaldırın!

( 17/02/2011 ) ( analizmerkezi.com )

İslamda Düşünce Özgürlüğü

( 17/02/2011 ) ( idefix.com )

İfade Özgürlüğü Temelinde Hakaret

( 17/02/2011 ) ( turkhukuksitesi.com )

Düşünce özgürlüğü

( 17/02/2011 ) ( tr.wikipedia.org )